Pagdating at paglaganap ng relihiyong islam

Rated 4.23/5 based on 624 customer reviews

Pinatnubayan nila ang sangkatauhan upang makamtan nila ang tunay na kaligayahan sa mundong ito at maging sa Kabilang Buhay.

Tinuruan ang mga tao na magkakaroon ng magandang paguugali at kaaya-ayang galaw o kilos tungo sa pagpapaunlad ng sarili.

Karumal-dumal para sa mga sumasamba sa mga diyus-diyusan sapagkat sila ay naglalaan ng pagdalangin sa mga ito.

Napakahabang panahon ng pagpipilit na lipulin ang lahat ng mga Muslim upang mabura nila sa kasaysayan ng Pilipinas ang Relihiyong Islam, ngunit sila ay nabigo, hanggang sa ang pamumuno ng mga Kastila ay magwakas noong 1898 nang agawin ng bansang Amerika ang Pilipinas.

Lumasap man ng pansamantalang pagkalupig ang bansang Pilipinas, ang Relihiyong Islam na bigay ng Dakilang Lumikha ay mananatiling nakatayo at matatag na kailanman ay hindi matitinag.

Si Hesus ( a) ay babalik dito sa lupa upang bigyang katarungan ang dating walang katarungang mundo.

Siya ay hindi darating upang magtatag ng panibagong relihiyon, bagkus ipangangaral niya ang tanging isang relihiyon - ang Islam.

Leave a Reply